ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

image_pdfimage_print

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΑΡΟΡΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με προϋπολογισμό 68. 240,00 Ευρώ # (με  Φ.Π.Α.). Η μελέτη συντίθεται από την παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 

  • 19.278,00 € για μελέτη κατηγορίας  13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) (δαπάνη εργασιών +  απρόβλεπτα).
  • 28.539,00 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες) (δαπάνη εργασιών + απρόβλεπτα).

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 198528, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pdm.gov.grκαι στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φλώρινας www.florina.pdm.gov.gr .

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης, ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ του Ν.4412/2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση