Δήμος Εορδαίας – Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων μελετητών και εργοληπτών Δ.Ε. έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016


- Πρόσκληση για κατάλογο εργοληπτών Δ.Ε.

Πρόσκληση για κατάλογο μελετητών