Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών

image_pdfimage_print

Ψηφίστηκε στις 14/04, κατά πλειοψηφία, επί της αρχής και επί των άρθρων το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, επιχειρούνται:

  • Ολοκληρωμένη ρύθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Θέσπιση αρχών, όρων, εννοιών και κανόνων, που αφορούν στον Εσωτερικό Έλεγχο.
  • Κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του.
  • Εισαγωγή ενός πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ).
  • Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών οργάνων.
  • Πιστοποίηση και επαγγελματική αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελεγκτή.
  • Συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου, κυρίως με τα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

 

Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του.

Περιλαμβάνονται, ακόμα, διατάξεις, οι οποίες αφορούν:

  • Στις μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων, που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
  • Στην κινητικότητα σε ΝΠΠΔ, εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
  • Στη δυνατότητα των ΙΔΑΧ δήμων να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.

Με το Άρθρο 48 χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών και συγκεκριμένα:

Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση