ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Τα Τμήματα ΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίαςκαι ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης,Πολιτικών ΜηχανικώνκαιΓεωπονίαςΦυτικήςΠαραγωγήςκαι ΑγροτικούΠεριβάλλοντοςτουΠανεπιστημίου Θεσσαλίαςκαλούντουςενδιαφερόμενουςνα υποβάλουνυποψηφιότητα για τηνπαρακολούθηση τουδιατμηματικούΠρογράμματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.)«ΒιώσιμηΔιαχείριση ΠεριβαλλοντικώνΑλλαγώνκαι Κυκλική Οικονομία»γιατοακαδημαϊκόέτος2020-2021.

 

ΟιμεταπτυχιακέςσπουδέςστοπαραπάνωΔ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη ΔιπλώματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών, μετάαπόφοίτησητριών (3)εξαμήνων(πλήρηςφοίτηση)ήπέντε(5)εξαμήνων (μερική φοίτηση).Ηλήψη τουΔιπλώματοςπροϋποθέτειτηνπαρακολούθησηκαιεπιτυχήεξέταση σεδέκα (10)μαθήματακαιτηνεκπόνησηκαιεπιτυχήεξέτασητηςμεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90

ECTS συνολικά). Ομέγιστοςαριθμόςεισακτέωνανέρχεταισε σαράντα(40)άτομα.

 

ΤασυνολικάτέληφοίτησηςστοΔ.Π.Μ.Σ.ανέρχονται συνολικά σε 2.900€ τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Αναλυτικότερα,

α.  Γιατουςφοιτητέςπλήρουςφοίτησης,  τατέληφοίτησηςκαταβάλλονταιωςεξής:1.000€γιακαθένα απόταδύοεξάμηνακαι900€γιατοτρίτοεξάμηνοεκπόνησηςτηςΜεταπτυχιακήςΔιπλωματικής Εργασίας.

β.  Για  τους  φοιτητές  μερικής  φοίτησης  ,τατέληφοίτησηςκαταβάλλονταιωςεξής:600€γιακαθένα απότατέσσεραεξάμηναμαθημάτωνκαι500€γιατοπέμπτοεξάμηνοεκπόνησηςτηςΜεταπτυχιακής ΔιπλωματικήςΕργασίας.

Απότα τέληφοίτησηςαπαλλάσσονται οιφοιτητές που εμπίπτουνστιςπροβλέψειςτουάρθρου 35 τουΝ. 4485/2017.

Ειδικάγιατοακαδημαϊκόέτος2020-2021, ταμαθήματα τουΔ.Π.Μ.Σ.θαπραγματοποιούνταιεξ αποστάσεωςόπουκρίνεται εφικτόή αναγκαίο.

ΣτοΔ.Π.Μ.Σ.γίνονταιδεκτοίκάτοχοι τίτλου τουπρώτουκύκλουσπουδώνΑΕΙ τηςημεδαπήςή ομοταγώνιδρυμάτωντηςαλλοδαπής,συναφών με τααντικείμενα σπουδώνΤμημάτων των ΕπιστημώντουΠεριβάλλοντος,τωνΓεωπονικώνΕπιστημών,τωνΠολυτεχνικών Σχολών,τωνΣχολών ΟικονομικώνΕπιστημών,Γεωγραφίας,Δασολογίας,τωνΘετικών Επιστημών,τωνΝομικών Επιστημών.

Ηδιαδικασίαεπιλογήςβασίζεταιστηναξιολόγησητωνφακέλωνυποψηφιότητας(μεκριτήριαόπως οβαθμόςπτυχίου,η βαθμολογίαστα μαθήματαπουείναισχετικά μετογνωστικόαντικείμενοτου Δ.Π.Μ.Σ.και οβαθμόςτηςδιπλωματικήςεργασίαςόπουαυτήπροβλέπεται, τοεπίπεδογνώσης της αγγλικήςγλώσσας,ηγνώσηδεύτερηςξένηςγλώσσας,ηεπαγγελματικήεμπειρία,οιδημοσιεύσεις σε επιστημονικάπεριοδικά,οιανακοινώσειςσεεπιστημονικάσυνέδρια,ησυμμετοχήσεερευνητικά προγράμματακαιη κατοχήάλλων μεταπτυχιακών τίτλωνσπουδών)καθώςκαιστην προφορική συνέντευξη.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητώνθα γίνει σε δύο στάδια:

 

(α)πρώτηπερίοδοςυποβολής: οιφάκελοιυποψηφιότηταςθα πρέπειναπρωτοκολληθούνστη ΓραμματείατουΔ.Π.Μ.Σ.έωςκαιτηΔευτέρα13Ιουλίου2020.Οισυνεντεύξεις τωνυποψηφίωνθα πραγματοποιηθούνμέσωskype κατά τοχρονικόδιάστημα 14-17  Ιουλίου2020  .

 

(β) δεύτερη  περίοδος  υποβολής  :οιφάκελοιυποψηφιότηταςθαπρέπειναπρωτοκολληθούν  στη

ΓραμματείατουΔ.Π.Μ.Σ.απότηΔευτέρα20Ιουλίου2019έωςκαιτηνΠαρασκευή18Σεπτεμβρίου

2020.Από τιςαιτήσειςαυτέςθαεπιλεγείαριθμόςυποψηφίων μέχρι τησυμπλήρωση του μέγιστου αριθμούφοιτητώνστην τάξη(40φοιτητές)τουΔ.Π.Μ.Σ.Οισυνεντεύξεις τωνυποψηφίωνθα πραγματοποιηθούνμέσωskype κατά τοχρονικόδιάστημα 21-25  Σεπτεμβρ ίου2020  .

 

Οι φάκελοιυποψηφιότηταςπρέπεινα αποσταλούν στηδιεύθυνση: ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας

 

ΤμήμαΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίαςκαι ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης ΔΠΜΣ « ΒιώσιμηΔ ιαχείρισηΠεριβαλλοντικώνΑλλαγώνκαιΚυκλική  Οικονομία  » Πεδίον  Άρεως,38334ΒΟΛΟΣ

και να περιλαμβάνουν ταπαρακάτωδικαιολογητικά:

1.  ΑίτησησυμμετοχήςστοΔ.Π.Μ.Σ.(διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).

 

2.  Βιογραφικό σημείωμα.

 

3.  Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων(διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).

 

4.  Ευκρινέςφωτοαντίγραφο1πτυχίουήδιπλώματος.

 

5.  Ευκρινέςφωτοαντίγραφοπιστοποιητικούαναλυτικής βαθμολογίας.

 

6.  ΕυκρινέςφωτοαντίγραφοαποδεικτικούΑγγλικήςγλώσσας.Τοεπίπεδο τηςγνώσηςτηςΑγγλικής γλώσσαςθαπρέπειναείναιαντίστοιχοτουλάχιστονμετοΚρατικό ΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειας ΕπιπέδουΒ2.Απότηνυποχρέωσηαυτή,εξαιρούνταιοικάτοχοιπροπτυχιακού ήμεταπτυχιακού τίτλουσπουδώνπανεπιστημίουτηςαλλοδαπήςστηνΑγγλικήγλώσσα.

 

7.  ΒεβαίωσηισοτιμίαςπτυχίουήδιπλώματοςαπότοΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(γιαόσουςπροέρχονταιαπό πανεπιστήμια τουεξωτερικού).Σεπερίπτωση μηπροσκόμισηςτης βεβαίωσης,δενθεωρείται ελλιπήςοφάκελοςυποψηφιότηταςαλλάη κατάθεση τηςβεβαίωσηςισοτιμίαςαποτελεί απαραίτητηπροϋπόθεσηγιατην λήψητουΔιπλώματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες,οιενδιαφερόμενοι καλούνταιναανατρέξουνστηνιστοσελίδα http://www.prd.uth.gr/m_smecce     ή     να     απευθυνθούν     στη     Γραμματεία     του     Δ.Π.Μ.Σ. (κα Στ.Βαφειάδου,τηλ.24210-74444,fax24210-74384,e-mail: stvafeia@uth.gr).

 

 

 

Η ΔιευθύντριατουΔ.Π.Μ.Σ. Καθηγήτρια Όλγα Γ.Χριστοπούλου

 

 

1  Διευκρινίζεται  ότι,  σύμφωνα  μετο  άρθρο  1του  Ν.4250/2014,το  Δημόσιο  υποχρεούταινα  αποδέχεται  τα  απλά, ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφαπρωτοτύπωνήεπικυρωμένων  αντιγράφων  τωνεγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  απότις δημόσιεςυπηρεσίες.Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτάτα απλά,ευανάγνωσταφωτοαντίγραφα ιδιωτικώνεγγράφωνεφόσον αυτάέχουνεπικυρωθείαρχικά απόδικηγόρο.Επίσης,γίνονταιυποχρεωτικάαποδεκτάταευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπότηνπροϋπόθεσηότιταέγγραφααυτάέχουνεπικυρωθείπρωτίστως απόδικηγόρο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΙΔΙΠΑΚΟ 2020