ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

image_pdfimage_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Τα Τμήματα ΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίαςκαι ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης,Πολιτικών ΜηχανικώνκαιΓεωπονίαςΦυτικήςΠαραγωγήςκαι ΑγροτικούΠεριβάλλοντοςτουΠανεπιστημίου Θεσσαλίαςκαλούντουςενδιαφερόμενουςνα υποβάλουνυποψηφιότητα για τηνπαρακολούθηση τουδιατμηματικούΠρογράμματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.)«ΒιώσιμηΔιαχείριση ΠεριβαλλοντικώνΑλλαγώνκαι Κυκλική Οικονομία»γιατοακαδημαϊκόέτος2020-2021.

 

ΟιμεταπτυχιακέςσπουδέςστοπαραπάνωΔ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη ΔιπλώματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών, μετάαπόφοίτησητριών (3)εξαμήνων(πλήρηςφοίτηση)ήπέντε(5)εξαμήνων (μερική φοίτηση).Ηλήψη τουΔιπλώματοςπροϋποθέτειτηνπαρακολούθησηκαιεπιτυχήεξέταση σεδέκα (10)μαθήματακαιτηνεκπόνησηκαιεπιτυχήεξέτασητηςμεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90

ECTS συνολικά). Ομέγιστοςαριθμόςεισακτέωνανέρχεταισε σαράντα(40)άτομα.

 

ΤασυνολικάτέληφοίτησηςστοΔ.Π.Μ.Σ.ανέρχονται συνολικά σε 2.900€ τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Αναλυτικότερα,

α.  Γιατουςφοιτητέςπλήρουςφοίτησης,  τατέληφοίτησηςκαταβάλλονταιωςεξής:1.000€γιακαθένα απόταδύοεξάμηνακαι900€γιατοτρίτοεξάμηνοεκπόνησηςτηςΜεταπτυχιακήςΔιπλωματικής Εργασίας.

β.  Για  τους  φοιτητές  μερικής  φοίτησης  ,τατέληφοίτησηςκαταβάλλονταιωςεξής:600€γιακαθένα απότατέσσεραεξάμηναμαθημάτωνκαι500€γιατοπέμπτοεξάμηνοεκπόνησηςτηςΜεταπτυχιακής ΔιπλωματικήςΕργασίας.

Απότα τέληφοίτησηςαπαλλάσσονται οιφοιτητές που εμπίπτουνστιςπροβλέψειςτουάρθρου 35 τουΝ. 4485/2017.

Ειδικάγιατοακαδημαϊκόέτος2020-2021, ταμαθήματα τουΔ.Π.Μ.Σ.θαπραγματοποιούνταιεξ αποστάσεωςόπουκρίνεται εφικτόή αναγκαίο.

ΣτοΔ.Π.Μ.Σ.γίνονταιδεκτοίκάτοχοι τίτλου τουπρώτουκύκλουσπουδώνΑΕΙ τηςημεδαπήςή ομοταγώνιδρυμάτωντηςαλλοδαπής,συναφών με τααντικείμενα σπουδώνΤμημάτων των ΕπιστημώντουΠεριβάλλοντος,τωνΓεωπονικώνΕπιστημών,τωνΠολυτεχνικών Σχολών,τωνΣχολών ΟικονομικώνΕπιστημών,Γεωγραφίας,Δασολογίας,τωνΘετικών Επιστημών,τωνΝομικών Επιστημών.

Ηδιαδικασίαεπιλογήςβασίζεταιστηναξιολόγησητωνφακέλωνυποψηφιότητας(μεκριτήριαόπως οβαθμόςπτυχίου,η βαθμολογίαστα μαθήματαπουείναισχετικά μετογνωστικόαντικείμενοτου Δ.Π.Μ.Σ.και οβαθμόςτηςδιπλωματικήςεργασίαςόπουαυτήπροβλέπεται, τοεπίπεδογνώσης της αγγλικήςγλώσσας,ηγνώσηδεύτερηςξένηςγλώσσας,ηεπαγγελματικήεμπειρία,οιδημοσιεύσεις σε επιστημονικάπεριοδικά,οιανακοινώσειςσεεπιστημονικάσυνέδρια,ησυμμετοχήσεερευνητικά προγράμματακαιη κατοχήάλλων μεταπτυχιακών τίτλωνσπουδών)καθώςκαιστην προφορική συνέντευξη.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητώνθα γίνει σε δύο στάδια:

 

(α)πρώτηπερίοδοςυποβολής: οιφάκελοιυποψηφιότηταςθα πρέπειναπρωτοκολληθούνστη ΓραμματείατουΔ.Π.Μ.Σ.έωςκαιτηΔευτέρα13Ιουλίου2020.Οισυνεντεύξεις τωνυποψηφίωνθα πραγματοποιηθούνμέσωskype κατά τοχρονικόδιάστημα 14-17  Ιουλίου2020  .

 

(β) δεύτερη  περίοδος  υποβολής  :οιφάκελοιυποψηφιότηταςθαπρέπειναπρωτοκολληθούν  στη

ΓραμματείατουΔ.Π.Μ.Σ.απότηΔευτέρα20Ιουλίου2019έωςκαιτηνΠαρασκευή18Σεπτεμβρίου

2020.Από τιςαιτήσειςαυτέςθαεπιλεγείαριθμόςυποψηφίων μέχρι τησυμπλήρωση του μέγιστου αριθμούφοιτητώνστην τάξη(40φοιτητές)τουΔ.Π.Μ.Σ.Οισυνεντεύξεις τωνυποψηφίωνθα πραγματοποιηθούνμέσωskype κατά τοχρονικόδιάστημα 21-25  Σεπτεμβρ ίου2020  .

 

Οι φάκελοιυποψηφιότηταςπρέπεινα αποσταλούν στηδιεύθυνση: ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας

 

ΤμήμαΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίαςκαι ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης ΔΠΜΣ « ΒιώσιμηΔ ιαχείρισηΠεριβαλλοντικώνΑλλαγώνκαιΚυκλική  Οικονομία  » Πεδίον  Άρεως,38334ΒΟΛΟΣ

και να περιλαμβάνουν ταπαρακάτωδικαιολογητικά:

1.  ΑίτησησυμμετοχήςστοΔ.Π.Μ.Σ.(διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).

 

2.  Βιογραφικό σημείωμα.

 

3.  Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων(διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).

 

4.  Ευκρινέςφωτοαντίγραφο1πτυχίουήδιπλώματος.

 

5.  Ευκρινέςφωτοαντίγραφοπιστοποιητικούαναλυτικής βαθμολογίας.

 

6.  ΕυκρινέςφωτοαντίγραφοαποδεικτικούΑγγλικήςγλώσσας.Τοεπίπεδο τηςγνώσηςτηςΑγγλικής γλώσσαςθαπρέπειναείναιαντίστοιχοτουλάχιστονμετοΚρατικό ΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειας ΕπιπέδουΒ2.Απότηνυποχρέωσηαυτή,εξαιρούνταιοικάτοχοιπροπτυχιακού ήμεταπτυχιακού τίτλουσπουδώνπανεπιστημίουτηςαλλοδαπήςστηνΑγγλικήγλώσσα.

 

7.  ΒεβαίωσηισοτιμίαςπτυχίουήδιπλώματοςαπότοΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(γιαόσουςπροέρχονταιαπό πανεπιστήμια τουεξωτερικού).Σεπερίπτωση μηπροσκόμισηςτης βεβαίωσης,δενθεωρείται ελλιπήςοφάκελοςυποψηφιότηταςαλλάη κατάθεση τηςβεβαίωσηςισοτιμίαςαποτελεί απαραίτητηπροϋπόθεσηγιατην λήψητουΔιπλώματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες,οιενδιαφερόμενοι καλούνταιναανατρέξουνστηνιστοσελίδα http://www.prd.uth.gr/m_smecce     ή     να     απευθυνθούν     στη     Γραμματεία     του     Δ.Π.Μ.Σ. (κα Στ.Βαφειάδου,τηλ.24210-74444,fax24210-74384,e-mail: stvafeia@uth.gr).

 

 

 

Η ΔιευθύντριατουΔ.Π.Μ.Σ. Καθηγήτρια Όλγα Γ.Χριστοπούλου

 

 

1  Διευκρινίζεται  ότι,  σύμφωνα  μετο  άρθρο  1του  Ν.4250/2014,το  Δημόσιο  υποχρεούταινα  αποδέχεται  τα  απλά, ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφαπρωτοτύπωνήεπικυρωμένων  αντιγράφων  τωνεγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  απότις δημόσιεςυπηρεσίες.Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτάτα απλά,ευανάγνωσταφωτοαντίγραφα ιδιωτικώνεγγράφωνεφόσον αυτάέχουνεπικυρωθείαρχικά απόδικηγόρο.Επίσης,γίνονταιυποχρεωτικάαποδεκτάταευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπότηνπροϋπόθεσηότιταέγγραφααυτάέχουνεπικυρωθείπρωτίστως απόδικηγόρο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΙΔΙΠΑΚΟ 2020

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση