ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΛΙΑΚΑ (ΕΑΠΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελετών για τη δημιουργία του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΛΙΑΚΑ (ΕΑΠΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με CPV:71320000 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών » και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 784.855,42 Ευρώ (καθαρή αξία) και αναλύεται σε: α) Για Αρχιτεκτονικές Μελέτες Περιβάλλοντος Χώρου 43.404,65 €, β) Για Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιρίου 245.762,56 €, γ) Για Στατικές Μελέτες 126.942,72 €,δ) Για Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 177.000,32 €, ε) Για Γεωτεχνική Μελέτη 81.713,52 €, στ) Για ΣΑΥ, ΦΑΥ Μελέτες 7.659,21 € και ζ) Για απρόβλεπτες δαπάνες 102.372,45 €. Συνολικός προϋπολογισμός: εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (973.220,72€) (καθαρή αξία 784.855,42 και ΦΠΑ 24% 188.365,30) και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΡΓΟ: 2021ΕΠ00510069.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κοζάνη με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ


Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση