ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με τίτλο: «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη της εκπόνησης μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με τίτλο: «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη της εκπόνησης μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uowm.gr

Προϋπολογισμός δημοπράτησης: € 59.945,75 πλέον ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 74.332,73

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022ΕΠ00510024 (MIS:5162299)

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση