ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 με τίτλο: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η Περίληψη Διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 205201 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: € 282.258,06 πλέον ΦΠΑ 24%,

εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 349.999,99

 

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση