ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για τη μελέτη «Μελέτες Πυροπροστασίας, αποτύπωση εγκαταστάσεων πυρόσβεσης για έκδοση πιστοποιητικών Πυροπροστασίας για τα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

image_pdfimage_print

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες Πυροπροστασίας, αποτύπωση εγκαταστάσεων πυρόσβεσης για έκδοση πιστοποιητικών Πυροπροστασίας για τα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

 

Συνημμένα Αρχεία:

1.       Περίληψη Διακήρυξης

2.       Αναλυτική Διακήρυξη

3.       ΕΕΕΣ_Τμήμα Α / ΕΕΕΣ_Τμήμα Β

4.       ΕΕΕΣ.xml(2 αρχεία)

5.       Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Α / Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς-ΤΜΗΜΑ Β

6.       ΕΣΥ

7.       Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

8.       Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

9.       Χρονοδιάγραμμα

10.   ΕΕΕΚ

Περισσότερα αρχεία μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://share.uowm.gr/download/0304a0a3ac00a950ec09d3431966bb143446.html

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση