ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «Δημιουργία νέων γραμμών παροχής για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στο μικρό και μεγάλο αμφιθέατρο στα Κοίλα Κοζάνης καθώς και αντικατάσταση του μετασχηματιστή Μέσης Τάσης του κτιρίου Β’ στην Καστοριά»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η περίληψη διακήρυξης Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 204151 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο «Δημιουργία νέων γραμμών παροχής για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στο μικρό και μεγάλο αμφιθέατρο στα Κοίλα Κοζάνης καθώς και αντικατάσταση του μετασχηματιστή Μέσης Τάσης του κτιρίου Β’ στην Καστοριά»,
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: € 56.290,32 πλέον ΦΠΑ 24%

 

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση