Διακήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου παροχής Υπηρεσιών: «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με CPV:71330000-0 «Διάφορες Υπηρεσίες μηχανικού»,» και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 68.465,25 Ευρώ (καθαρή αξία) και αναλύεται σε: α) Τμήμα Α: για το κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, 29.342,25€ και β) Τμήμα Β: για το κτιριακό συγκρότημα της Γεωπονικής Σχολής του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, 39.123,00€. Συνολικός προϋπολογισμός: ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (84.896,91€) (καθαρή αξία 68.465,25 και ΦΠΑ 24% 16.431,66) και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, 2021ΝΑ34600181 (ΣΑΜ 2021ΣΜ04600000).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κοζάνη με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

Σχετικά Αρχεία:
1. Διακήρυξη
2. Περίληψη Διακήρυξης
3Α. ΕΕΕΣ_ΤΜΗΜΑ Α
3Β. ΕΕΕΣ_ΤΜΗΜΑ Β
4A. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. Τέυχος Τεχνικών Δεδομένων
6. Τέυχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών
7. ΕΣΥ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση