Άρθρα τιμολογίου αποκατάστασης Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών – Νεοτέρων μνημείων


1. Σχετικά άρθρα έργων αποκατάστασης Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Νεότερων μνημείων

2. Αντιστοίχηση άρθρων τιμολογίου – ΕΤΕΠ (1)