Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη ΠΜΣ «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» 2017-2018

image_pdfimage_print

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

(ΦΕΚ Β’, 5.4.2016, φύλλο 919, σελ. 11069)

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας», το οποίο υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από κοινού, αποφάσισε να προκηρύξει τη διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα αυτό για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασής του και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 173/23−7−2015) του Α.Π.Θ.

Ποιοί μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα

Στο Μεταπτυχιακό αυτό γίνονται δεκτοί κατ’ αποκλειστικότητα πτυχιούχοι των Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Νομικών Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και διπλωματούχοι μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Πολυτεχνικών Σχολών του εξωτερικού.

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, το αργότερο. Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. ή να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή με courier, στην κατωτέρω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Υπόψη Γραμματείας Νομικής Σχολής

54124 Θεσσαλονίκη

Στο εξωτερικό του φακέλου, σε ευδιάκριτο σημείο, φροντίστε να αναγράφεται η ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Κρίσιμη ημερομηνία για την έγκαιρη αποστολή μιας υποψηφιότητας που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με courier είναι αυτή που θα προκύπτει από την σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή από την παραλαβή του φακέλου προς αποστολή από την εταιρία courier. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 15.9.2017.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υποχρεωτικά, αίτηση συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης από τον ιστοχώρο https://lengen.gr/el/ και, αφού το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, να το εκτυπώσετε, να το υπογράψετε και να το συμπεριλάβετε στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας καταθέσετε ή να μας στείλετε με τον φάκελο της υποψηφιότητάς σας.

2. Υποχρεωτικά, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Υποχρεωτικά, αντίγραφο πτυχίου Νομικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου στο αντίγραφο του πτυχίου, θα πρέπει να προσκομίσετε αντίστοιχο πιστοποιητικό της Σχολής από την οποία αποφοιτήσατε, όπως αναλυτική βαθμολογία, απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου σας. Όσοι δεν έχουν ακόμη ορκιστεί, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά αναλυτική βαθμολογία.

Προαιρετικά, οποιουσδήποτε άλλους τίτλους σπουδών έχετε αποκτήσει και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Υποχρεωτικά, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία).

5. Υποχρεωτικά, υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού.

6. Υποχρεωτικά, πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Προαιρετικά, σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

7. Προαιρετικά, αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή σε θερινά μαθήματα ή σε εικονικές δίκες, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του δικηγόρου και του μηχανικού, αρκούν οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή στο Τ.Ε.Ε., αντίστοιχα. Επιπλέον αποδεικτικά ειδικότερης επαγγελματικής εμπειρίας κατατίθενται εφόσον υπάρχουν.

Δεν προβλέπεται καταβολή οιουδήποτε τέλους για την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας των υποψηφίων. Αντίθετα, εφόσον κάποιος υποψήφιος επιλεγεί για να φοιτήσει στο μεταπτυχιακό, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000€ για όλη τη διάρκεια των σπουδών, εκ των οποίων η πρώτη δόση εκ 1.500€ καταβάλλεται πριν την εγγραφή του υποψηφίου ως τυπική προϋπόθεση για την εγγραφή του. Κανείς υποψήφιος που θα του ανακοινωθεί ότι έχει γίνει δεκτός για να φοιτήσει στο μεταπτυχιακό, δεν θα μπορέσει να εγγραφεί στο μεταπτυχιακό, εάν προηγουμένως δεν καταβάλει την πρώτη δόση των διδάκτρων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της αποδοχής της αίτησής του. Η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων θα θεωρείται ως άρνηση της θέσης, η οποία θα καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται τον μήνα Φεβρουάριο πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Αξιολόγηση αιτήσεων – Επιλογή

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Στη δεύτερη φάση, συνεκτιμώνται (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008):

α) ο Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή πέντε (5), με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια (πτυχία με βαθμό από 8 και πάνω παίρνουν όλα 40 μόρια).

β) Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή διεθνείς διαγωνισμούς: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

γ) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια. Στη φάση αυτή συνεκτιμάται και το υπόμνημα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Σε συνέντευξη δεν καλούνται οι υποψήφιοι εκείνοι, οι οποίοι στην προηγούμενη φάση έχουν συγκεντρώσει χαμηλό βαθμό αξιολόγησης σε σχέση με τους συνυποψηφίους τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τους ξεπεράσουν ακόμη και αν έπαιρναν είκοσι (20) μόρια στην τρίτη φάση.

Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου, ωστόσο, για λόγους διασφάλισης μιας κατά το δυνατόν απρόσκοπτης και ισόρροπης ανάπτυξης των διεπιστημονικών προσεγγίσεων του Μεταπτυχιακού και στους δύο βασικούς επιστημονικούς του κλάδους, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό κατά τα τέσσερα δέκατα (4/10) τουλάχιστον του αριθμού των εισακτέων από αποφοίτους Τμήματος Νομικής ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού και κατά τα τέσσερα δέκατα (4/10) τουλάχιστον από αποφοίτους Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού, εφόσον βεβαίως υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι από κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Δήμητρα Μάνου, ΔΝ, ΕΔΙΠ, στο τηλέφωνο: 2310 996548, στο fax: 2310 996529 ή, κατά προτίμηση, στο e-mail: dimanou@law.auth.gr

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού

Παναγιώτης Γκλαβίνης

Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

-ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση