Αποτέλεσμα δημόσιας κλήρωσης για εκπρόσωπο ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης του Δήμου Καστοριάς για το κλειστο γυμναστηριο όπως προβλέπεται στο αρθρ. 221 παρ.9 του Ν. 4412/16