Αποτέλεσμα δημόσιας κλήρωσης για εκπρόσωπο ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπή διαγωνισμού Μελέτης του Δήμου Νεστορίου «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ» όπως προβλέπεται στο αρθρ. 221 παρ.8γγ του Ν. 4412/16