Αποτέλεσμα δημόσιας κλήρωσης για εκπρόσωπο ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπή Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού άνω του ορίου του 1.000.000,00 € για το έτος 2017 όπως προβλέπεται στο αρθρ. 221 παρ.8γγ του Ν. 4412/16