Αποστολή θέσεων ‐ προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας