Αποστολή προτάσεων του ΤΕΕ – ΤΔΜ για το Πράσινο Ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου