ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)

image_pdfimage_print

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου του Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων, Αμυνταίου (Ανόρυξη Γεωτρήσεων και Κατασκευή Υπόγειου Δικτύου)», με προϋπολογισμό # 568.000,00 Ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ_Αρδευτικό Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων 04.12.2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Αρδευτικό Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων – ΑΔΑΜ – ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Αρδευτικό Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων 06.11.2023

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση