Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (Δ/νση ΠΕΧΩΣ Δ. Μακεδονίας) – Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων


- Αποστολή πρόσκλησης ενδιαφέροντος
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχων παροχής γενικών υπηρεσιών (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) για την εκτέλεση κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας