Απόφαση 70942Φ.701.2/5-11-2019 «Καθορισμός της Διαδικασίας και των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών για την Έγκριση Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας»


Δείτε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 70942Φ.701.2/5-11-2019 απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος