ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΕΔΕ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

image_pdfimage_print

To Tαμείο μας, το ΤΜΕΔΕ, προχωρά τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πιστούχους του με αντικειμενικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων.

Το ΤΜΕΔΕ, ως ισότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) από τον Οκτώβριο του 2018, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τους Έλληνες επιστήμονες και τον Τεχνικό Κόσμο στο σύνολό του.

Η Διοίκηση, με γνώμονα την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών του Ταμείου, σας ενημερώνει ότι από την έκδοση του παρόντος και μέχρι 15/04/2022, παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων του φυσικού ή και νομικού προσώπου, στο μητρώο του Ταμείου μας, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εγγυοδοτική και πιστοληπτική σας ικανότητα.

Άλλωστε, βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελεί η απόδειξη της ιδιότητας του μηχανικού (ή του φυσικού προσώπου που διαθέτει εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο, Ν4611/2019) ως καθολικού εκπροσώπου της εταιρείας και ταυτόχρονα μετόχου σε ποσοστό, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοκανονιστικό πλαίσιο του Φορέα μας.

Στην ιστοσελίδα www.tmede.gr μπορείτε να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Δημήτρης Δημητρίου, τηλ: 210 3740417

Ιωάννα Αρβανίτη, τηλ: 210 3740163

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση