Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα [ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69]

image_pdfimage_print

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται:
α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα,β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33),
γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΠΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο ή εναλλακτικά συνημμένο…


Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση