image_pdfimage_print

Σε συνέχεια της υπερψήφισης του νομοσχεδίου «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» στο οποίο προστέθηκε τροπολογία για την παράταση της έκπτωσης του προστίμου τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του ν.4495/2017 και της υποβολής δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο ν.4495/2017, το B2Green παρουσιάζει το τελικό, διορθωμένο κείμενο της συγκεκριμένης τροπολογίας:

Άρθρο 227
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)

Στον ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26, όπως προστέθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αναριθµείται ως 3 Α και διαγράφονται οι λέξεις «και τα ΚΕ.Σ.Α.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 οι λέξεις «από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από ελεγκτή δόµησης».

3. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ) σε κηρυγµένο διατηρητέο κτίριο, ή σε κτίριο που είναι µνηµείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 117 του παρόντος».

4. Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 η φράση «µέχρι τις 3.5.2019» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι τις 3.11.2019».

5. Στο άρθρο 102 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις :

α) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 η φράση «έως τις 8.4.2019» αντικαθίσταται µε την φράση «έως τις 10.5.2019».

β) Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε περιπτώσεις υπαγωγών των άρθρων 116 και 117 έως τις 8.11.2019.»

γ) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 η φράση «από τις 9.4.2019» αντικαθίσταται µε τη φράση «από τις 11.5.2019».

6. Στο άρθρο 108 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Σε περίπτωση διαφωνίας µε το συνταχθέν πόρισµα του ελεγκτή δόµησης, ο κύριος του ακινήτου δύναται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του ανωτέρω πορίσµατος να αιτηθεί από το αρµόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) τον ορισµό διαµεσολαβητή µε αρµοδιότητα την εξέταση της σχετικής υπόθεσης και την προσπάθεια επίλυσης της διαφωνίας. Με την υποβολή της αίτησης του προηγούµενου εδαφίου διακόπτεται η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 10 κατά του πορίσµατος του ελεγκτή δόµησης και αρχίζει νέα από την κοινοποίηση του πρακτικού αποτυχίας διαµεσολάβησης στον κύριο του ακινήτου. Δεν υπάγονται στη διαδικασία διαµεσολάβησης διαφωνίες που αφορούν απαγόρευση υπαγωγής ακινήτου στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή στις διατάξεις του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 89 ή τις αντίστοιχες διατάξεις των ανωτέρω νόµων.»

β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία του δειγµατοληπτικού ελέγχου, του τρόπου ορισµού ελεγκτή δόµησης, του ελέγχου των δηλώσεων και της διαµεσολάβησης, τα κριτήρια επιλογής του διαµεσολαβητή, το ύψος, η διαδικασία και ο υπόχρεος καταβολής της αποζηµίωσης των ελεγκτών δόµησης και του διαµεσολαβητή, ο ορισµός και οι υποχρεώσεις του παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος, οι υποχρεώσεις του ελεγκτή δόµησης και οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του µε αυτές, ο καθορισµός τυχόν άλλων περιπτώσεων µη υπαγωγής στη διαδικασία διαµεσολάβησης, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»

7. Στο άρθρο 116 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισµό και προστατευόµενες περιοχές»

β) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 η φράση «των παραγράφων 1,10 και 11» αντικαθίσταται µε τη φράση «των περιπτώσεων α΄, ι΄ και ια΄».

γ) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 η λέξη «υπαγωγή» αντικαθίσταται µε τη φράση «ολοκλήρωση της υπαγωγής».

δ) Μετά την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι τη συγκρότηση του Τοπικού Παρατηρητηρίου, ως Πρόεδρος της ως άνω επιτροπής ορίζεται ένας αρχιτέκτονας από την Περιφέρεια, µε τον αναπληρωτή του.».

ε) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 η φράση «τεχνική έκθεση µηχανικού» αντικαθίσταται µε τη φράση «αρχιτεκτονική αποτύπωση η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού».

στ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9.α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96, καθώς και πολεοδοµικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον µνηµείων που προστατεύονται µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρούµενων των ζωνών Α΄ µε την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος, καθώς και σε τόπους που έχουν διπλό χαρακτηρισµό (όπως παραδοσιακός οικισµός και ιστορικός τόπος) τακτοποιούνται κατόπιν γνωµοδότησης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την εξής διαδικασία:

Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 99. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία, το κατά νόµο αρµόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού γνωµοδοτεί, µε την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, αν από την υπαγωγή προκαλείται ή όχι άµεση ή έµµεση βλάβη στο πολιτιστικό αγαθό. Η γνωµοδότηση αυτή εκδίδεται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Μετά την έκδοση της ως άνω γνωµοδότησης, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η δήλωση υπαγωγής εξετάζεται από επταµελή επιτροπή που συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού και συνεδριάζει εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης ή από τη λήξη της προθεσµίας έκδοσής της, εφαρµοζοµένων κατ” αναλογία των οριζόµενων στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4. Η σύνθεση της επιτροπής είναι όµοια µε αυτή της επιτροπής της παραγράφου 3 µε την προσθήκη δύο (2) µελών ήτοι, ενός αρχιτέκτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τους αναπληρωτές τους.»

9. β) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 5 του άρθρου 96 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον µνηµείων που προστατεύονται µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουµένων των ζωνών Α΄ µε την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96 και πολεοδοµικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 στο περιβάλλον Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, εξαιρουµένων των ζωνών Α΄ µε την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, τακτοποιούνται µετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την εξής διαδικασία:

Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 99.

Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία, εξετάζεται η δήλωση υπαγωγής του ενδιαφεροµένου και εκδίδεται απόφαση έγκρισης ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να επιβάλλονται όροι και περιορισµοί στον όγκο, τη µορφή και τη χρήση για την προσαρµογή του αυθαιρέτου στο προστατευόµενο περιβάλλον. Μετά την έγκριση της υπαγωγής µε την ως άνω διαδικασία ολοκληρώνεται η υπαγωγή των ως άνω αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και πολεοδοµικών παραβάσεων τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του νόµου.»

ζ) Η παράγραφος 10 καταργείται.

8. Στο άρθρο 117 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής :

«9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε χαρακτηρισµένα νεότερα µνηµεία, σε κτίρια που βρίσκονται εντός τµηµάτων πόλεων ή οικισµών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία, καθώς και σε κτίρια που βρίσκονται εντός Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, τακτοποιούνται µετά από απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 9β του άρθρου 116.»

β) Η παράγραφος 10 του άρθρου 117 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επί κτιρίων χαρακτηρισµένων τόσο ως διατηρητέων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλον αρµόδιο Υπουργό όσο και ως νεότερων µνηµείων από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος ως εξής:

Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 99. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 116. Εν συνεχεία, το κατά νόµον αρµόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού γνωµοδοτεί, µε την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, αν από την υπαγωγή προκαλείται ή όχι άµεση ή έµµεση βλάβη στο νεότερο µνηµείο. Η γνωµοδότηση αυτή εκδίδεται εντός προθεσµίας εξήντα ηµερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Μετά την έκδοση της ως άνω γνωµοδότησης, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η δήλωση υπαγωγής εξετάζεται, εφαρµοζόµενων κατ” αναλογία των οριζόµενων στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 116, από εννεαµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και συνεδριάζει εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης ή από τη λήξη της προθεσµίας έκδοσής της στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επιτροπή αποτελείται από ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του, τέσσερα (4) µέλη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) µε την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τέσσερα (4) µέλη του Κεντρικού Συµβουλίου Νεότερων Μνηµείων (ΚΣΝΜ), που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση