3 Μηχανικούς θα προσλάβει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ (έως 24/11)

image_pdfimage_print

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ,  προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για διάστημα ενός έτους με τρία (3) άτομα ειδικότητας :
–    δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς Π.Ε. και
–    έναν (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε.
για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο της τηλεθέρμανσης Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΚΟ στην Κοζάνη, οδός Φον Καραγιάννη 1-3, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τη Δευτέρα 24/11/2014 και ώρα 14:00.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Κουγιώνη Καλλιρρόη / Γραφείο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΝΚΟ, οδός Φον Καραγιάννη 1-3, τηλ. 24610-24022.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ (www.anko.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Συνεργατών και στη συνέχεια, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝΚΟ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση