ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 με τίτλο: : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η Περίληψη Διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 205164 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: € 201.612,90 πλέον ΦΠΑ 24%,

εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 250.000,00

 

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση