Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: TACTICALTOURISMTargeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Αλβανία”

Συνημμένη η πρόσκληση, Α.Δ.Α: 96ΛΟ46Ψ842-30Ξ