Επισημάνσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για τον υπό συζήτηση προτεινόμενο οργανισμό του ΤΕΕ