Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ