ΔΙΑΔΥΜΑ-Ενημερωτική Συνάντηση για τη Διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη Δ. Μακεδονία από τη ΔΙΑΔΥΜΑ – Πέμπτη 15/1/2015, ώρα 12.00